КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                    від 1 серпня 1992 р. N 442

                               Київ

                 Про Порядок проведення атестації

                  робочих місць за умовами праці

     Відповідно до  Закону  України  "Про  пенсійне  забезпечення"

 ( 1788-12 )  Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити Порядок проведення атестації робочих  місць  за

умовами праці (додається).

     2. Установити, що відповідно  до  статті  13  Закону  України

"Про  пенсійне  забезпечення"(  1788-12  )  пенсії  за  віком   на

пільгових умовах за списками N 1 і 2 виробництв, робіт,  професій,

посад  і  показників,  що  дають  право   на   пільгове   пенсійне

забезпечення, затверджуваними Кабінетом Міністрів України, а також

пенсії,  що  можуть встановлюватися підприємствами й організаціями

за  рахунок  власних коштів працівникам інших виробництв, професій

та  посад  залежно  від  умов праці, призначаються за результатами

атестації робочих місць.

    Результати  атестації  використовуються   підприємствами    й

організаціями  також  для  здійснення   пільг    і    компенсацій,

передбачених чинним законодавством.

     3. Керівникам підприємств та організацій незалежно  від  форм

власності  й  господарювання  провести  атестацію  робочих  місць,

визначити за її результатами перелік  робочих  місць,  виробництв,

робіт, професій і посад з  пільговим  пенсійним  забезпеченням  та

ознайомити з ним трудящих.

     4. Міністерству праці разом з Міністерством охорони  здоров'я

розробити у місячний строк методичні рекомендації  для  проведення

атестації робочих місць за умовами праці.

     Надати  Міністерству  праці  право  давати  роз'яснення  щодо

порядку атестації робочих місць, а Міністерству  охорони  здоров'я

здійснювати методичне керівництво проведенням  гігієнічної  оцінки

умов праці.

     Прем'єр-міністр України                          В. ФОКІН

              Міністр

     Кабінету Міністрів України                       В. ПЄХОТА

     Інд.28

                                    ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

                       постановою Кабінету Міністрів України

                          від 1 серпня 1992 р. N 442

                           ПОРЯДОК

            проведення атестації робочих місць за

                        умовами праці

     1.  Атестація  робочих  місць  за  умовами  праці  (надалі  -

атестація) проводиться на підприємствах і  організаціях  незалежно

від форм власності  й  господарювання,  де  технологічний  процес,

використовуване обладнання, сировина та матеріали  є  потенційними

джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів,  що  можуть

несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх

нащадків як тепер, так і в майбутньому.

     2. Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин  між

власником або уповноваженим ним органом і  працівниками  у  галузі

реалізації прав  на  здорові  й  безпечні  умови  праці,  пільгове

пенсійне  забезпечення,  пільги  та  компенсації  за   роботу    у

несприятливих умовах.

     3. Атестація проводиться згідно з цим Порядком та методичними

рекомендаціями щодо проведення атестації робочих місць за  умовами

праці, затверджуваними Мінпраці і МОЗ.

     4.  Атестація  проводиться  атестаційною  комісією,  склад  і

повноваження  якої  визначається    наказом    по    підприємству,

організації в строки, передбачені колективним  договором,  але  не

рідше одного разу на 5 років.

     Відповідальність за своєчасне та якісне проведення  атестації

покладається на керівника підприємства, організації.

     Позачергово атестація проводиться  у  разі  докорінної  зміни

умов і характеру праці з ініціативи  власника  або  уповноваженого

ним органу, профспілкового комітету, трудового колективу або  його

виборного органу, органів Державної експертизи умов праці з участю

установ санітарно-епідеміологічної служби МОЗ.

     5. До проведення  атестації  можуть  залучатися  проектні  та

науково-дослідні організації, технічні інспекції праці профспілок,

інспекції Держгідротехнагляду.

     6. Атестація робочих місць передбачає:

     установлення факторів і причин виникнення несприятливих  умов

праці;

     санітарно-гігієнічне   дослідження    факторів    виробничого

середовища, важкості й напруженості трудового процесу на  робочому

місці;

     комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру

праці на відповідальність їхніх характеристик  стандартам  безпеки

праці, будівельним та санітарним нормам і правилам;

     установлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та  її

характеру за гігієнічною класифікацією;

     обгрунтування  віднесення  робочого  місця  до  категорії  із

шкідливими  (особливо  шкідливими),  важкими  (особливо   важкими)

умовами праці;

     визначення  (підтвердження)  права  працівників  на  пільгове

пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах;

     складання переліку робочих  місць,  виробництв,  професій  та

посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників;

     аналіз  реалізації  технічних  і   організаційних    заходів,

спрямованих на оптимізацію  рівня  гінієни,  характеру  і  безпеки

праці.

     7.  Санітарно-гігієнічні  дослідження  факторів   виробничого

середовища  і   трудового    процесу    проводяться    санітарними

лабораторіями  підприємств  і  організацій,  атестованих  органами

Держстандарту і  МОЗ  за  списками,  що  узгоджуються  з  органами

Державної експертизи умов праці,  а  також  на  договірній  основі

лабораторіями територіальних санітарно-епідеміологічних станцій.

     8.  Відомості  про  результати  атестації    робочих    місць

заносяться до карти умов праці, форма якої затверджується Мінпраці

разом з МОЗ.

     9. Перелік робочих місць,  виробництв,  професій  і  посад  з

пільговим пенсійним забезпеченням працівників після  погодження  з

профспілковим комітетом затверджується  наказом  по  підприємству,

організації і зберігається протягом 50 років.

     Витяги з наказу додаються  до  трудової  книжки  працівників,

професії та посади яких внесено до переліку.

     10. Результати атестації  використовуються  при  встановленні

пенсій за віком  на  пільгових  умовах,  пільг  і  компенсацій  за

рахунок підприємств та організацій, обгрунтуванні  пропозицій  про

внесення змін і доповнень до списків N 1 і  2  виробництв,  робіт,

професій, посад і показників, що дають право на пільгове  пенсійне

забезпечення, а також для розробки заходів  щодо  поліпшення  умов

праці та оздоровлення працюючих.

     Клопотання підприємств та організацій  про  внесення  змін  і

доповнень до списків N  1  і  2  після  їх  попереднього  розгляду

органами Державної експертизи умов праці  вносяться  до  Мінпраці,

яке готує та подає пропозиції до Кабінету Міністрів України.

     11. Контроль за  якістю  проведення  атестації,  правильністю

застосування списків N 1 і 2 виробництв, робіт, професій  посад  і

показників, що дають  право  на  пільгове  пенсійне  забезпечення,

пільги  і компенсації, покладається на органи Державної експертизи

умов праці.